تو چشم می بندی

              به روی همه ی آن ها

   ومن!

         سال هاست که بسته ام

    آفتاب را

                  زیر چترم

                                برفی که نیامدنش زیباتر است!

             باز  تو را در کنار من می بارد...

"صافحیان"