پیراهنم را امشب اتو کن 

                     من دلم فردا میخواهد....

                                     "صافحیان"