آهسته راه می روم

          دلم برای تک تک شن های بیابان تنگ شده است

                    که امروز زیر قیر مرده اند

           لعنتی!

                      ادامه ی مسیر برای فاضلاب بسته است

"صافحیان"