به آخرین برگ سفرنامه ی خود

          می ...شم

   تا زمین پوست بیندازد

                                 و تازه شود

                   "صافحیان"