چشم هایم را قایم می کنم

   از تو

         از روز

و از هرکسی که مرا می شناسد

                 اما آفتاب هنوز می تابد

و انگشتم را

که از پنجره  ی داغ اتوبوس به سمت تو اشاره رفته است را 

               می سوزاند

این روز ها باران را کم دارم

               و باران هم تورا کم دارد

                                         که نمی بارد...

"صافحیان"