روی تختی دراز افتادی

               و  پتو

                            کنج تخت می لولد...

    قهوه ی تلخت راعوض می کنم

        - دو قاشق چای لطفن!

                                        "صافحیان"