در کلاس بودیم یک از هم قطاران دستور شعر دادند برای عکسشان! و من هم سرایاندم...

 
نام بسم الله، آغوشی بر آن لیوان چای

نام تو چسبیده بر کاغذ در آن لیوان چای

جای تو شاعر شدن در پنجمین فصل سفر

باز یک لیوان قهوه در همان لیوان چای!
 
                                                    "صافحیان"

tea