در من خودت را پنهان کن

                       تا شب

           تاریکی اش را به زیر تخت ما نریزد

      و مجبور نشوم

                                  دستانم را پیاده بفرستم تا جمعش کنند!

                یک نفر-تا انتهای تخت-  بیشتر راه نیست

  من می روم

        تو شاعر بمان

                  و یک روز بیشتر از من بمیر...!

                                                                "صافحیان"