خورشید را هم ستاره ها

                      سربه نیست کرده اند...

باز تنها تو می مانی که دوستت داشته باشم!

                                                         "صافحیان"