جشنواره شعر و قطعه ادبیغوغای واژه ها برگزار شد...

مجری:خانم فضلی و "صافحیان"

Ghogha

اردی بهشت 93