روزت مبارک اما...

                    امشب تار ها غمگین تر از همیشه می لرزند...

"محمدرضا لطفی درگذشت..."

lotfi