منو میخوای یا نمیخوای؟!

     حـــقِّ پـــرسیـــــدنو دارم

     هـمــــــیشه بهـم میـــگفتی

     تـــو رو تنهـــــا نمیــذارم

 

    حســی رو تو من نشوندی

     با تـــو بـــودن یا نبـــودن

     برا مــــن مسئله ســــازن

     خاطــــراتــی که کبــودن

 

     نباشــــی غـزل قصــیدس

     عصــــرِ عاشقی تمــومه

     سوژه ی ایـن همه شـاعر

     عــاشقـــانه های شــومه

 

     دوبـاره از تـــو مـیخونم

     مثـه ایرج تـــوی بـسطام

     تورو تو الـکل و سیـگار

     میگیرم میـــون دستــــام

 

     حسی رو تو من نشوندی

     با تـو بـودم... یا نبــــودم*؟!

     به تو گفتم تو رو میخوام

    ولی عـــــــاشقت نبــــودم

    

     به تو گفتم تو رو میخوام

    ولی عـــــــاشقت نبــــودم...

                                                    "صافحیان"

    * نبودن در اینجا به معنی - با کسی دوست و رفیق- نبودن است، پس قافیه رعایت می شود.