در انتـظار های خـودت غـــوطه ور شـــده ای

   شـــاعر به عشـــق همـــان یـک نفر شــــده ای

   مـــی گویــدت تــــو را فقـط بــرای خــودت...

   می خواهـد و گمان می کنی که خــر شــده ای

                               ***

   حتـــا خــودت هـــم خســـته از افکـار تکراری

   "می بینمت"..."می خواهمت"...رفتار تکراری

   هــرروز مـــی خــواهد برایـــت خـــاص باشد

  تــغیـــیــر و تـغیــیـــرات با تــــکرار تــکراری

                               ***

   چـــــــــک می کنی با یـاد او ایمیــــل هایت را

   غم گـــریه ها در شعر و مـــرگ میل هایت را

   در تــو به پـــایـان مــی رساند گــریه ی آخـــر

  عــکس خـودت را در کنـارش - خنده ی آخــــر-...

                                                                      "صافحیان"


   واین رباعی طنز:

   این شـــــهر برایمان کـذایی شـــده است

   خوبی و بـدی حکم قضـایی شـــده است

   در این هــمه ســـازمان وابســته به هـم

   الگـــوی همه علـــی دایــی شـــده است

                                                                     "صافحیان"