«درد اینجاست که درد را نمی‌شود به هیچکس حالی کرد»

                                                                     (محمود دولت آبادی،کلیدر)

                                                     ******

   «از درد سخن گفتن و از درد شنیدن

                                         با مردم بی درد ندانی که چه دردی ست...»  

 

                                                                         (مهرداد اوستا)


 

   شــــایـد او تـــرس از بیـــــان دارد            

   غــصـه هــایی که اسـتخــوان دارد!

   غصـــه هـــا-ارث هـــای اجـدادی-

   اشـــک هـــایش به موقـــع شـــادی

   تــــوی این شهـــر بی صـدا مدفون

   بعــدِ تنهـــایـــی و تــــو و صــابون

   گـــــریه تا خنــــده ای بلنــد و مدید

   "َنَحْنُ أَقْرَبُ "به تو ز"حَبْلِ ْوَرِیدِ"

   "َنَحْنُ أَقْرَبُ "به تــــو از این آقـــا

    بــــوق یک تاکســـی و بعـد شما...

                    ***

   درد یـک شهر پشت روسری ات

   مثـل توهیــــن به لحــن آذری ات

   شــــده یـک بغــض در گلو پنهان

   مثـــل راز تـــو و عمـــو پنـــهان

   مثل هر شب به روی هرتـختی...

   مثــل شـــک پــدر به او پنهـــان

   شـــاید ایــن نــاله هــای طولانی

   بــــرده دستـــی میــان مـو پنهان

   یــا در آغـــاز این شـب پرخـون

   طعـم یـک حجــم در گلــو پنهان

   "َنَحْنُ أَقْرَبُ"به هر که غیراز تو

   "و قســـم به" تــو در پتو پنهان...

                                                    "صافحیان"

sogand

 

  حاشیه : دردی دیگر...از مرگ مرتضا احمدی بسیار متاثر شدم!این مرد رو خیلی دوست داشتم!حیف...


   باز هم رباعی:

   با یــــک غـزل و قصیـده شــــاعر شــــده ای

   ایـن درد، به جان خریــده شــــاعر شــــده ای

   پـــایـــانِ هــمیـن ربـــاعی ات مــادر گـفــت:

   "ای دخـتـــرِ ورپریــده شــــاعر شــده ای؟؟"

                                                                         "صافحیان"