برف

                     من و تو را سفید می پوشاند

                 جنگل

                        چشم هایش را بسته

          مترسک!

                            اکنون وقت خواب نیست...

      برف روی ما نشسته

               و ما هنوز پشت به هم ایستاده ایم!

                                                                "صافحیان"